SOUTĚŽ ELKA LOUNGE

1. Pořadatel

Fideli Berg, s.r.o.

Kramperova 1007/3

142 00 Praha

IČ: 03337529

DIČ: CZ03337529

Společnost je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 230407 (dále jen „pořadatel“), pořádá soutěž s názvem „Soutěž s ELKA LOUNGE“.

 

2. Doba trvání soutěže a podmínky účasti

 • Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím internetu na sociální síti Instagram – profilu pořadatele s názvem ELKALOUNGE a Facebook - profilu pořadatele s názvem ELKA LOUNGE v době od 4.12.2022 do 18.12.2022 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“). Tato úplná pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu jejího trvání na webových stránkách pořadatele.

 • Tato soutěž je určena všem občanům České republiky starších 16 let, kteří mají trvalý pobyt nebo korespondenční adresu na území České republiky, s výjimkou osob, které jsou zaměstnancem pořadatele, jakož i osoby přímo či nepřímo spolupracující s pořadatelem na soutěži a rodinných příslušníků takových osob. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku. Ze soutěže budou vyloučeny osoby, jejichž profily nejsou autentické, jsou založené za účelem soutěžení na Instagramu, Facebooku nebo jinak nesplňují podmínky pro zařazení do soutěže. Účastník soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Instagram a Facebook uvedená na https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=hc_fnav&bc[0]=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc[1]=Centrum%20soukrom%C3%AD%20a%C2%A0bezpe%C4%8Dnosti. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže či zaplacení jakéhokoliv vkladu. Ze soutěže budou dále vyloučeny ty osoby, které jakýmkoliv jiným způsobem nevyhoví pravidlům této soutěže.

 

3. Princip a základní podmínky soutěže

 • Po dobu trvání soutěže bude na zdi Instagramového a Facebookového profilu pořadatele zveřejněn soutěžní příspěvek (post), jehož součástí bude soutěžní otázka. Soutěže se může zúčastnit každá osoba splňující podmínky uvedené v předchozím bodě, která akceptuje pravidla soutěže a v době trvání soutěže způsobem dále uvedeným uvede odpověď na soutěžní otázku. Příspěvky s odpovědí na soutěžní otázku v rámci soutěže je možné ze strany soutěžících nahrávat až do 18.12.2022 do 23:59:59 hodin.

 • Do soutěže bude zařazen pouze takový účastník, který prostřednictvím svého instagramového/facebookového profilu uvede pod soutěžní příspěvek pořadatele formou komentáře odpověď na soutěžní otázku, jež je součástí soutěžního příspěvku, a který má na Instagramu/Facebooku, od okamžiku uvedení své soutěžní odpovědi po celou dobu soutěže a do okamžiku doručení výhry v soutěži, aktivní autentický profil na síti Instagram/Facebook. Každý účastník se může soutěže zúčastnit výše uvedeným způsobem pouze jednou na platformě Instagramu a Facebook.

 • V případě opakované účasti soutěžícího se k jeho dalším komentářům již nepřihlíží. Zároveň již jednou zaregistrované odpovědi na soutěžní otázku není možné jakkoliv měnit či upravovat; tato úprava odpovědi na soutěžní otázku se považuje za novou odpověď na soutěžní otázku a tím i za opakovanou účast v soutěži (k těmto úpravám původní odpovědi na soutěžní otázku se tak nepřihlíží).

 • Ze všech soutěžících, kteří odpověděli na soutěžní otázku a také všechny ostatní podmínky soutěže, vybere po skončení soutěže pořadatel jednoho výherce na Facebooku a jednoho na Instagramu. Výherce bude vybrán náhodným výběrem, a to náhodným zastavením rolovaných komentářů uživatelů zveřejněných u soutěžního příspěvku na instagramovém/facebookovém profilu pořadatele. Pořadatel zveřejní jméno výherce v komentáři pod soutěžním příspěvkem, a to 19.12.2022.

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a úplnosti jednotlivých odpovědí účastníků soutěže, včetně posouzení souladu soutěžních odpovědí s těmito pravidly, a s tím spojené právo na vyloučení kteréhokoliv do soutěže přihlášeného účastníka z databáze účastníků soutěže v případech, že jeho odpověď nebo profil nebudou odpovídat plně požadavkům těchto pravidel nebo v případě podezření z pokusu podvodného získání výhry v soutěži. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

4. Výherci a výhry

 • Do této soutěže vložil pořadatel ELKA LOUNGE jako výhru dva dárkové vánoční balíčky, jejlichž součástí je povlečení, relaxační maska a vonný sáček v hodnotě 2 837 Kč.

 • Výherce bude pořadatelem oznámen v komentářích pod soutěžním příspěvkem. Pro zaslání výhry je výherce povinen oznámit pořadateli emailovou adresu, na kterou mu má být výhra zaslána, a to na e-mailovou adresu uvedenou na hlavní stránce instagramového/facebookového profilu pořadatele, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne zveřejnění osoby výherce. Výhra bude doručena výherci do 5 (pěti) pracovních dnů od dodání úplné doručovací adresy.

 • Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky, konkrétně za funkčnost internetu a sociální sítě Instagram/Facebook, a dále v případě, kdy nebude možné výherce úspěšně kontaktovat z důvodu na straně tohoto výherce, zejména pro nesprávnost nebo neexistenci jeho instagramového/facebookového profilu. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost doručení výhry výherci z důvodu výhercem poskytnuté neúplné, nepřesné nebo neexistující doručovací adresy. Pořadatel je odpovědný pouze za řádné odevzdání výhry přepravci k přepravě. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry při přepravě. V takovém případě není výherce oprávněn požadovat náhradní výhru. Výhra, kterou nelze doručit výherci z důvodů na jeho straně, propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Pořadatel dále nenese odpovědnost za přenos dat po internetu, a to z důvodu, že tento přenos není zabezpečen.

 

5. Všeobecné podmínky soutěže

 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit pravidla soutěže, případně soutěž předčasně ukončit nebo prodloužit. Tato pravidla se řídí právními předpisy platnými v České republice. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v případě, kdy bude plnění, které je předmětem výhry zcela či zčásti změněno. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nahradit plnění deklarované výhry plněním obdobného typu a odpovídající hodnoty. S výjimkou finančního plnění, není žádné plnění, které je předmětem výhry směnitelné za hotovost. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram a Facebook.

 • Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné.

 • Soutěžní příspěvek pořizuje každý účastník na svoji vlastní odpovědnost a pořadatel neodpovídá za jakékoli náklady či škody, které by kterýmkoli osobám mohly vzniknout v souvislosti s pořízením či zveřejněním příspěvku. Pořadatel není rovněž odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení odpovědi na soutěžní otázku na profil pořadatele.

 • Zapojením do soutěže (tj. zveřejněním příslušného příspěvku – komentáře dle těchto pravidel) na instagramovém a facebookovém profilu pořadatele dle těchto pravidel schvaluje účastník soutěže tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

 

6. GDPR a souhlas účastníka soutěže

 • Pořadatel jako správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžícího jednak z profilu soutěžícího na Instagramu, Facebooku, jakož i dodaných pořadateli v souvislosti a pro doručení výhry, tj. údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně přezdívka, datum narození, adresa pobytu v ČR, e-mailová a korespondenční adresa, profilová fotka za účelem prověření platné účasti soutěžícího v soutěži, předání výhry a splnění daňových povinností pořadatele. Pořadatel považuje využití těchto údajů pro účely výše uvedené za svůj oprávněný zájem.

 • Uvedením soutěžní odpovědi na soutěžní otázku pořadatele na instagramovém a facebookovém profilu pořadatele dle těchto pravidel účastník soutěže současně uděluje pořadateli souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném pro obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i k užití v rámci svých PR aktivit v médiích, a to na dobu 5 (pěti) let.

 • Účastník soutěže zároveň uděluje souhlas s tím, aby pořadatel k výše uvedeným osobním údajům účastníka přiřazoval i další účastníkovy osobní údaje, a dále aby tyto jeho osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem zpracováním osobních údajů.

 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě zpracování osobních údajů se souhlasem je účastník soutěže oprávněn udělený souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele, a dále má účastník (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává a kopii všech těchto údajů; některé osobní údaje má navíc právo získat elektronicky ve strojově čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání; (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a souhlas je odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud povinnost osobní údaje vymazat stanovuje právní předpis; (iv) právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, zejména pro marketingové účely.

 • Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu pořadatele a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a ztrátu možnosti získat výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

 • Výherci jsou také oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Svá práva mohou výherci uplatnit u pořadatele.

 

Zveřejněno dne 4.12.2022.

Your moments. Everyday. Only. Playful. Together. Your moments. Everyday. Only. Playful. Together.