SOUTĚŽ S NOBILIS TILIA

1. Pořadatel

Fideli Berg, s.r.o.

Kramperova 1007/3

142 00 Praha

IČ: 03337529

DIČ: CZ03337529

Společnost je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 230407 (dále jen „pořadatel“), pořádá soutěž s názvem „Soutěž s ELKA LOUNGE“.

 

2. Doba trvání soutěže a podmínky účasti

 • Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím internetu na sociální síti Instagram – profilu pořadatele s názvem ELKALOUNGE v době od 7.12.2021 do 14.12.2021 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“). Tato úplná pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu jejího trvání na webových stránkách pořadatele.

 • Tato soutěž je určena všem občanům České republiky starších 16 let, kteří mají trvalý pobyt nebo korespondenční adresu na území České republiky, s výjimkou osob, které jsou zaměstnancem pořadatele, jakož i osoby přímo či nepřímo spolupracující s pořadatelem na soutěži a rodinných příslušníků takových osob. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku. Ze soutěže budou vyloučeny osoby, jejichž profily nejsou autentické, jsou založené za účelem soutěžení na Instagramu a Facebooku nebo jinak nesplňují podmínky pro zařazení do soutěže. Účastník soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Instagram a Facebook uvedená na https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=hc_fnav&bc[0]=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc[1]=Centrum%20soukrom%C3%AD%20a%C2%A0bezpe%C4%8Dnosti. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže či zaplacení jakéhokoliv vkladu. Ze soutěže budou dále vyloučeny ty osoby, které jakýmkoliv jiným způsobem nevyhoví pravidlům této soutěže.

 

3. Princip a základní podmínky soutěže

 • Po dobu trvání soutěže bude na zdi Instagramového profilu pořadatele zveřejněn soutěžní příspěvek (post), jehož součástí bude soutěžní otázka. Soutěže se může zúčastnit každá osoba splňující podmínky uvedené v předchozím bodě, která akceptuje pravidla soutěže a v době trvání soutěže způsobem dále uvedeným uvede odpověď na soutěžní otázku. Příspěvky s odpovědí na soutěžní otázku v rámci soutěže je možné ze strany soutěžících nahrávat až do 14.12.2021 do 23:59:59 hodin.

 • Do soutěže bude zařazen pouze takový účastník, který prostřednictvím svého instagramového profilu uvede pod soutěžní příspěvek pořadatele formou komentáře odpověď na soutěžní otázku, jež je součástí soutěžního příspěvku, a který má na Instagramu, od okamžiku uvedení své soutěžní odpovědi po celou dobu soutěže a do okamžiku doručení výhry v soutěži, aktivní autentický profil na síti Instagram. Každý účastník se může soutěže zúčastnit výše uvedeným způsobem pouze jednou na každé platformě.

 • V případě opakované účasti soutěžícího se k jeho dalším komentářům již nepřihlíží. Zároveň již jednou zaregistrované odpovědi na soutěžní otázku není možné jakkoliv měnit či upravovat; tato úprava odpovědi na soutěžní otázku se považuje za novou odpověď na soutěžní otázku a tím i za opakovanou účast v soutěži (k těmto úpravám původní odpovědi na soutěžní otázku se tak nepřihlíží).

 • Ze všech soutěžících, kteří odpověděli na soutěžní otázku a také všechny ostatní podmínky soutěže, vybere po skončení soutěže pořadatel na každé siti 1 výherce. Výherci budou vybráni náhodným výběrem, a to náhodným zastavením rolovaných komentářů uživatelů zveřejněných u soutěžního příspěvku na instagramovém profilu pořadatele. Záznam obrazovky s rozkliknutým profilem výherce bude zveřejněn na instagramovém profilu pořadatele. Pořadatel zveřejní jména výherců v komentáři pod soutěžním příspěvkem, a to 18.8.2021.

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a úplnosti jednotlivých odpovědí účastníků soutěže, včetně posouzení souladu soutěžních odpovědí s těmito pravidly, a s tím spojené právo na vyloučení kteréhokoliv do soutěže přihlášeného účastníka z databáze účastníků soutěže v případech, že jeho odpověď nebo profil nebudou odpovídat plně požadavkům těchto pravidel nebo v případě podezření z pokusu podvodného získání výhry v soutěži. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

4. Výherci a výhry

 • Do této soutěže vložil pořadatel ELKA LOUNGE jako výhru dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup v e-shopu elkalounge.cz (Fideli Berg, s.r.o. Kramperova 1007/3, 142 00 Praha, IČ: 03337529, DIČ: CZ03337529) a spolupořadatel Nobilis Tilia Pánskou dárkovou Sadu pro drsoně i krasoně.

 • Výherce bude pořadatelem oznámen v komentářích pod soutěžním příspěvkem. Pro zaslání výhry je výherce povinen oznámit pořadateli emailovou adresu, na kterou mu má být výhra zaslána, a to na e-mailovou adresu uvedenou na hlavní stránce instagramového profilu pořadatele, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne zveřejnění osoby výherce. Výhra bude doručena výherci do 5 (pěti) pracovních dnů od dodání úplné doručovací adresy.

 • Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky, konkrétně za funkčnost internetu a sociální sítě Instagram, a dále v případě, kdy nebude možné výherce úspěšně kontaktovat z důvodu na straně tohoto výherce, zejména pro nesprávnost nebo neexistenci jeho instagramového profilu. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost doručení výhry výherci z důvodu výhercem poskytnuté neúplné, nepřesné nebo neexistující doručovací adresy. Pořadatel je odpovědný pouze za řádné odevzdání výhry přepravci k přepravě. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry při přepravě. V takovém případě není výherce oprávněn požadovat náhradní výhru. Výhra, kterou nelze doručit výherci z důvodů na jeho straně, propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Pořadatel dále nenese odpovědnost za přenos dat po internetu, a to z důvodu, že tento přenos není zabezpečen.

 

5. Všeobecné podmínky soutěže

 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit pravidla soutěže, případně soutěž předčasně ukončit nebo prodloužit. Tato pravidla se řídí právními předpisy platnými v České republice. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v případě, kdy bude plnění, které je předmětem výhry zcela či zčásti změněno. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nahradit plnění deklarované výhry plněním obdobného typu a odpovídající hodnoty. S výjimkou finančního plnění, není žádné plnění, které je předmětem výhry směnitelné za hotovost. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram.

 • Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné.

 • Soutěžní příspěvek pořizuje každý účastník na svoji vlastní odpovědnost a pořadatel neodpovídá za jakékoli náklady či škody, které by kterýmkoli osobám mohly vzniknout v souvislosti s pořízením či zveřejněním příspěvku. Pořadatel není rovněž odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení odpovědi na soutěžní otázku na profil pořadatele.

 • Zapojením do soutěže (tj. zveřejněním příslušného příspěvku – komentáře dle těchto pravidel) na instagramového profilu pořadatele dle těchto pravidel schvaluje účastník soutěže tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

 

6. GDPR a souhlas účastníka soutěže

 • Pořadatel jako správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžícího jednak z profilu soutěžícího na Instagramu, jakož i dodaných pořadateli v souvislosti a pro doručení výhry, tj. údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně přezdívka, datum narození, adresa pobytu v ČR, e-mailová a korespondenční adresa, profilová fotka za účelem prověření platné účasti soutěžícího v soutěži, předání výhry a splnění daňových povinností pořadatele. Pořadatel považuje využití těchto údajů pro účely výše uvedené za svůj oprávněný zájem.

 • Uvedením soutěžní odpovědi na soutěžní otázku pořadatele na instagramovém profilu pořadatele dle těchto pravidel účastník soutěže současně uděluje pořadateli souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném pro obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i k užití v rámci svých PR aktivit v médiích, a to na dobu 5 (pěti) let.

 • Účastník soutěže zároveň uděluje souhlas s tím, aby pořadatel k výše uvedeným osobním údajům účastníka přiřazoval i další účastníkovy osobní údaje, a dále aby tyto jeho osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem zpracováním osobních údajů.

 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě zpracování osobních údajů se souhlasem je účastník soutěže oprávněn udělený souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele, a dále má účastník (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává a kopii všech těchto údajů; některé osobní údaje má navíc právo získat elektronicky ve strojově čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání; (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a souhlas je odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud povinnost osobní údaje vymazat stanovuje právní předpis; (iv) právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, zejména pro marketingové účely.

 • Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu pořadatele a má za následek vyloučení účastníka ze soutěže a ztrátu možnosti získat výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

 • Výherci jsou také oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Svá práva mohou výherci uplatnit u pořadatele.

 

Zveřejněno dne 1.12.2021.

Your moments. Everyday. Only. Playful. Together. Your moments. Everyday. Only. Playful. Together.